Integralis visjonen
Beltane fertilitetsalter ved brønnen
Labyrinten, Drageborgen er vårt hjertesenter
Naturen komminiserer på mange måter..
Alteret ved brønnen
Vandringer i labyrinten er dypt hjerteåpnende
Leireterapien er alltid meget spennende!
Kveldsbad i Merkedammen ved sommerkurs
Samhain alter ved brønnen

INTEGRÀLIS VISJONEN - INTEGRA VITA

Målsetning og idegrunnlag

Hovedformål med visjonen er å bringe frem et budskap om vårt felles ansvar med å fremme trisel og likeverd i vår verden. Trivsel er en forutsetning for god vekst og vitalitet. Likeverd er ens med harmløshet og kjærlig intensjon i samhandling.

Visjonens idegrunnlag baserer seg på gammel visdomsforståelse omkring vår eksistens, utvikling og livets dypere målsetting.  Dens røtter ligger både i den hermestiske okkultistens, den religiøse mystikerens og den paganistiske sjamanens åndsforståelse. 


             De alle har dypest sett samme målsetning; Å forstå Verdensaltet og å finne tilbake til Det tapte paradis.  Derav kommer tittelen på visjonen til sin sanne forståelse.

             Visjonen skal styrke og løfte frem hjertets intelligens, og ikke kun nære hodets intellektuelle viten. Mange mennesker er mettet på informasjon, og målet er derfor i dette henseende å fremme følsomheten. Å løfte frem det følende menneske, mer enn det tenkende.  Å vite er en ting, å forstå noe helt annet. 

            Når hjertets intelligens vekkes får individet tilgang til sin egen visdomskilde. Visdom er nedlagret i menneskenaturen gjennom erfart liv. Den er det sjelelige erfaringsgrunnlag. Denne visdom blir tilgjengelig når individet slipper det sterke mentale fokus for å hvile dypere i hjertets følsomhet.  Når hjertets væren blir en naturlig tilstand øker evnen til stadig større og mer rommende kjærlighet, den åndelige viljestyrke preger i økende grad individets handlinger, og skapende glede for helheten blir en naturlig tilstand.  Det er dette som danner grunnlaget for Integra Vita - den integrale livskunst.  Integràlis visjonen handler således om å løfte frem et dypere moralsk verdisyn og en høyere etikk som er altruistisk snarere enn egosentrisk, og den søker fremme det unike og autentiske i hvert enkelt menneske slik at det våger stå i sin egen sannhet og følsomhet innfor verden. Integra Vita er kjærlighetsmenneskets agenda. Integràlis er kjærlighetsmenneskets livsarena.

             

          Menneskets reise forut for Integra Vita handler om en lang mykgjøringsprosess av personligheten der hovedmålet er så styrke ydmykheten innfor livet.  Når begjær etter å eie, stolthet og forbehold gradvis slippes vendes oppmerksomheten innad i dypere selvransakelse og overgivelse til livet. Når dette skjer har individet nådd et metningspunkt, og livet virker ofte tomt og øde. En finner ikke lengre svar på livets mål og mening i det ytre. I begynnelsen finner en heller ikke frem i sitt indre. Dette fører ufravikelig med seg en opplevelse av å vandre i en ørken, eller det kan oppleves som om en er låst inne i et lukket univers, som en fremmed i verden, med ensomhet til følge.

             Det kan se ut til at mennesket vet en hel del om den verden det er en del av, men vet så til gjengjeld svært lite om sitt eget indre, og den rolle det egentlig har i den ytre verden.  Årsakene til vår manglende introspektive evne kan være mange, men overordnet kan det sees i sammenheng med behovet for å henge med i informasjonstidsalderen og samfunnets hastige utvikling.  Dette har medført at svært mange mennesker strever med å etterleve den kollektive strømmen av informasjon det er fanget inn i.  Ytre informasjon kommer fra alle kanter, og den indre kommunikasjonsbroen i den individuelle psyke er skåret av. Det opplever seg selv som et individ i massen, men svært mange vet ikke hvem sitt individuelle jeg egentlig er, eller har behov for.

             Kollektivt lever vi, og særlig det vestlige menneske, i en mekanisk tidsalder.  Industrialiseringen og de stadige teknologiske nyvinninger har medført at mennesket har utviklet en mentalitet der det ser seg selv som avskåret fra naturen, dyrene og den universelle enhet.  Vår verden er preget av overproduksjon og skjevfordeling av goder.  Det vestlige samfunn bærer dypt preg av bruk og kast mentalitet som viser til lav moral og et forvrengt verdisyn.  Hodets intelligens er sterkt skjerpet, mens hjertets følsomhet til gjengjeld er sterkt begrenset.  Menneskeheten ser seg selv som en overlegen art.  Den har i stadig større grad tatt patent på livet og de øvrige naturrikene, og utnytter jordens ressurser til egen vinning.  Menneskene lever, men er dypest sett ikke en levende del av det organiske og fine samspill som utarter seg i naturen omkring det. Dette har medført en svekket vitalitet i vår verden.  Ikke bare i menneskene selv, men også i de øvrige naturrikene idet vi ikke tar hensyn til livets trivsel utenfor oss selv.

             Å reintegrere oss selv som en del av denne helhet er overordnet sentralt i vår tid.  Vi er på vei mot en organisk tidsalder, men skal vi komme frem til den store finstemte harmoni krever det at menneskeheten tar ansvar og viser vilje til handlinger som styrker denne tanke og ideologi som vil fremme trivsel for alt liv og ikke bare et menneskelig velbehag og materiell rikdom og sikkerhet.  Det handler om livskvalitet fremfor kvantitet.

             Økologi er på fremmarsj.  Det er ikke bare et trendy innfall som flere kunne tro, men en indre tilskyndelse til å gjøre en endring.  Det samme gjelder rettferdig handel, menneskerettigheter og dyrevelferd.  Vi kan ikke ta ansvar for alle, men vi kan velge å ta ansvar for oss selv og de valg vi gjør i våre liv.  Det er ikke mulig å endre andre om de selv ikke vil, men vi har all verdens mulighet til å skape endringer i oss selv.  Gjennom vår egen endring, og våre egne valg, kan vi gå frem som gode eksempler på den ene side, og på den andre side er vi med i et stort og viktig energetisk arbeide med å endre det kollektive     klima.  Denne endring vil føre til at stadig flere mennesker føler inne i seg selv at tiden er inne til å ta ansvar, både for sitt eget, og jordens biologiske, psykologiske og sosiale klima.

             Det er en økt tendens i dag til at stadig flere stanser opp i livets konkurrerende maratonløp og stiller seg selv spørsmål om hvem det egentlig er, hva det egentlig vil og hvor det egentlig er på vei hen.  I denne gruppen mennesker er egoet mettet av livets mange betingelser og krav.  Det søker nå å leve fra noe dypere i seg selv.  Dette vil si å hente seg selv tilbake igjen, og å reintegrere kontakten med det en har mistet på veien.  Det kommer ofte som en subtil opplevelse av en ny sannhet og en ny form for holdning til livet.  De sannheter som strømmer til oss mennesker nå er basert på den enhetlige tanke.  Vi skal fremme harmløshetens og nestekjærlighetens prinsipper.  Det sies faktisk å være menneskehetens overordnede målsetning.


Integràlis og Integra Vita

«Integràlis er tredje bøyning av ordet Integer som betyr at noe er helt i seg selv, og bøyningsformen er både feminin og maskulin»


I sin dypeste essens er mennesket fullkomment.  I seg selv rommer det hele skaperverket.  Grunntonen i vårt skaperverk springer ut fra samme åndelige kilde, og denne kilde består av tre grunnleggende prinsipper.  Disse tre er det givende og det mottakende, samt mediet mellom disse to, eller det som dannes i møtet mellom de to første prinsipper.  Alle skapende prosesser består av treenigheter, og alt handler om kommunikasjon og intelligent utfoldelse av liv.  Alle mennesker rommer disse tre prinsipper i seg selv.  I vår vestlige verden snakker vi om kjønnsinndelingen; feminin, maskulin og androgyn, og den religiøse treenighet; faderen, sønnen/datteren og moderen (helligånd).  Fra et esoterisk ståsted tales det om vilje (maskulin), kjærlighet/visdom (sønn/datteraspekt) og aktiv skapende intelligens (morderens aspekt).  Ut fra disse tre utgår all livsutfoldelse, og i deres samspill oppstår nyansene i vår virkelighet.


             Feminin er det mottakende eller negative prinsipp. Det er mørket som absorberer lyset.  Dette prinsipp er knyttet til intuisjon, mottakelighet og innføling.  Symbolske bilder som arketypisk kan vise til det feminine er den mørke fuktige hule eller vannets flytende bevegelse. Det er vår evne til å være stille og sansende. Det å ta imot og gi etter i aksept, toleranse og tålmodighet. Det er dette prinsipp som bærer livet frem. Det rommer verden i deg selv. Den Store Mor eller verdenssjelen Anima Mundi er de store arketypiske betegnelser for det feminine prinsipp.   

             Maskulin er det givende og positive. Når disse to skaper i en likevektig utveksling dannes et perfekt og organisk levende balansepunkt. Vi lever i dag i et sterkt maskulint dominert samfunn.

               Naturen er menneskenes aller beste læremester og har gjennom tidene vært den viktigste inspirasjonskilde for mystikeren, filosofen og okkultisten. Solen er arketypen for det maskuline prinsipp, månen er arketypen for den feminine. Den mer mystiske arketypen er for det tredje prinsipp er jorden fordi det er her utviklingen skjer gjennom konstruksjon, destruksjon og rekonstruksjon. Det er en evig dreiende spiral livet utvikler seg gjennom.   

Integràlis viser derfor til at noe splittet, som engang var urørt og opprinnelig, er ført sammen til en harmonisk helhet igjen. En annen oversettelse er Inn i gralen.

Integra Vita betyr det helede liv som utfoldes fra gralsbærerens hjerte

Vår visjon er en livskraftig visjon der mennesket sees som en integrert del av et stort levende organisk og universelt samspill. Visjonens overordnede målsetting er å styrke menneskets bevissthet om og rolle i dette samspill, og å fremme den autentiske nestekjærlige og medansvarlige verdensborger.

 

Integral vita - Integral livskunst praktiseres med fokus i hjertet

Integràlis visjonen anser hjertets væren og intelligens som livets balansepunkt, og den store harmoniserende fredsmekler.

              I dette balansepunkt frigjøres individets evne til å praktisere indre og ytre kjærlighet. Jo mer samlet individet kan stå i dette senter jo sterkere blir viljen bak. Den integrale livskunstner finner denne viljen bak kjærligheten og benytter den intelligent i livets mange prosesser.

             Livets kilde strømmer fra dette balansepunkt i form av sannhet og helbredelse. Derved skapes det en livsutfoldende prosess der det ytre livet begynner å respondere på individets indre liv på en positiv og utviklende måte.

             Hjertet har stor magnetisme. Loven om tiltrekning fungerer gjennom denne magnetisme. Den integrale livskunster blir derved dyktig på å tiltrekke det som er ment for en i livet, men er samtidig intelligent nok til å forstå hva som ikke er ment for en fordi kilden til hjertets intelligens er den sjelelige visdom og ikke hodets intellektuelle viten.


"Integral livskunst handler om å la hjertet intelligens opplyse og veilede tankesinnet!

Hjertets intelligens er innfølende og klok. Rommende nestekjærlig og harmløs."


Den integrale livskunst er en identitetsprosess som fremmer menneskets autentiske livsuttrykk, det unike opprinnelige potensiale, og den kraftfulle samlede kjerne.